Bibliografie

Naší ambicí je soustředit zde odkazy na veškeré odborné texty, které byly o (převážně) české populární kultuře publikovány a o nichž se domníváme, že má smysl si je přečíst, ať už ze zvědavosti či jako podklad pro další bádání.
Protože máme přehled hlavně o oblastech, o něž jsme se sami zajímali, uvítáme odkazy na další studie a knihy, aby se tato stránka mohla stát základním rozcestníkem pro zájemce o bádání v oblasti místní populární kultury. Můžete nám psát buď níže do diskuze, nebo na náš email cspk@centrum.cz.

 

Ondřej DANIEL, Tomáš KAVKA, Jakub MACHEK a kol. Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum 2013.

 

POČÁTKY POPULÁRNÍ KULTURY

STUDIE

Blanka HEMELÍKOVÁ. Zločin a trest v populární literatuře pro ženy. Zločinem k polepšení a k vykoupení. In: Lucie Peisertová - Václav Petrbok - Jan Randák (eds.) Zločin a trest v české kultuře 19. století. Academia 2011, s. 219-223.

Michal JAREŠ. Krvavý masopust oregonský aneb Svět "amerického" detektiva Léona Cliftona jako exotika pro nenáročného čtenáře. In: Kateřina Bláhová - Václav Petrbok (eds.) Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Academia a KLP – Koniasch Latin Press 2008, s. 330–335.

Robert KULMIŃSKI. Źródła czeskiej kultura masowej – zarys zjawiska. Pamiętnik słowiański. 1/2009.

Jakub MACHEK. Senzační masový tisk jako pramen k studiu městského prostoru a jeho obyvatelstva. In: Pavel Kladiwa – Aleš Zářický (ed.): Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009, s. 103-113.

Jakub MACHEK. Zprostředkovaná paměť města: Pražský Illustrovaný Kurýr. In: Ferencová, Michaela – Nosková, Jana a kol.: Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.–21. století. Etnologický ústav AV ČR a Ústav etnológie SAV, 2009, s. 67-99.

Dagmar MOCNÁ: Případ Kondelík. Epizoda z estetiky každodennosti. Praha: Karolinum, 2002. 

 

PRIMÁRNÍ ZDROJE

Václav PLETKA. Přehledný soupis edic kupletů a šlágrů na konci 19. století. In Hudební věda 2. Praha, 1964.

 

 

MEZIVÁLEČNÁ POPULÁRNÍ KULTURA

MONOGRAFIE

Stanislav HOLUBEC. Lidé periferie. Sociální postavenía každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009.

obsahuje kapitolu o kulturních praktikách a trávení volného času v dělnickém prostředí

Pavel JANÁČEK - Michal JAREŠ. Svět rodokapsu: Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století. Praha: Karolinum 2003.

Oldřich SIROVÁTKA: Ach, ta láska! Průvodce po české brakové literatuře. Praha: Melantrich. 1984.

 

STUDIE

Jana DORČÁKOVÁ: Počátky senzacechtivého tisku v českých zemích. Diplomová práce FSV UK, 2010. (plný text)

Blanka HEMELÍKOVÁ. Objev v populární literatuře pro ženy ve 30. letech 20. století. In E. Gilk - L. Neumann (ed.) Studia Moravica VI. Symposiana. Olomouc, Univerzita Palackého, 2008, s. 45-49.

Blanka HEMELÍKOVÁ. Pacientka dr. Hegla ve veselém plážovém kompletu. (Časopis Eva na pozadí populárních časopisů pro ženy.) In: E. Gilk - L. Neumann (ed.) Kontakty a konflikty kultur. Bohemica Olomucensia 2 – Symposiana. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2009, s. 107-113.

Krystyna KARDYNI-PELIKÁNOVÁ: Hra na detektivku (K otázkám geneze a výstavby Povídek z jedné a druhé kapsy), In: Kniha o Čapkovi, Praha: Československý spisovatel. 1988, s.204-224.

Jan LOMÍČEK. Jen v zemi miliónů je radost, krása, ráj... Obraz sovětské utopie v diskurzu československých sympatizantů SSSR ve třicátých letech 20. století. Kuděj. 1/2010.

Jakub MACHEK. Utopický obraz podnikatelských elit: Poznámky k jeho konstrukci v médiích.  In Moderní podnikatelské elity. ed. Jiří Štaif.  Praha: Dokořán, 2007, s. 410-415. 

Jakub MACHEK. Báječné nové světy. Současnost a budoucnost v meziválečné české utopické beletrii. In: TARANENKOVÁ, Ivana a JAREŠ
Michal (ed.): Bude ako nebolo. Podoby utopického žánru. Bratislava: Ústav slovenskej literatury SAV, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, s. 64-89.

Jakub MACHEK. Češi jako předvoj lidstva. Představy o českém národě a jeho sousedech v ideálních světech meziválečné české
utopické beletrie. Forum Historiae, 2012, 6, 2, s. 84-100. (plný text)

Oldřich SIROVÁTKA: Literatura na okraji? In: Kniha o Čapkovi, Ed. Štěpán VLAŠÍN a kol. Praha: Československý spisovatel. 1988, s.204-224. (s.148-164)

Oldřich SIROVÁTKA: Od literatury k braku: Cesty a mechanismy české konzumní četby ve 20. letech. In: Česká literatura. - Roč. 25, 1977, č. 3, s. 210-223. (plný text)

Oldřich SIROVÁTKA: Četba pro dlouhou chvíli, literatura na výdělek : (O české brakové četbě mezi válkami.). In: Časopis Matice moravské. Roč. 97, 1978, č. 1/2, s. 98-120.

Eva STROHSOVÁ: Román pro služky a Čapkovo směřování k epičnosti. In: Struktura a smysl literárního díla. Eds. Milan Jankovič, Zdeněk Pešat a Felix Vodička. Praha: Československý spisovatel. 1966, s. 126-142.


 

VÁLEČNÁ A POVÁLEČNÁ POPULÁRNÍ KULTURA

MONOGRAFIE A SBORNÍKY

Pavel JANÁČEK. Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938-1951. Host 2004.

zásadní monografie věnovaná souboji státu a elit s populární literaturou v 30. - 50. letech dvacátého století

Vladimír MACURA. Šťastný věk. Symboly, emblémy a mýty 1948–1989. Pražská imaginace, 1992. (II. vydání: Academia 2008.)

zásadní analýza různých aspektů české socialistické kultury

Zdeněk PRIMUS. The Pope smoked dope: rock music and the alternative visual culture of the 1960s. Praha: Kant, 2005.

 

Katalog stejnojmenné výstavy mapující rockovou hudbu a vizuální kulturu 60. let minulého století. Výstava se věnovala přebalům gramofonových desek, rockovým časopisům a plakátům naší i západní produkce.

 

Ladislav SUTNAR, Tomáš POSPISZYL, Karel CÍSAŘ a Magdalena JUŘÍKOVÁ. Ladislav Sutnar: Americké Venuše = [U.S. Venus]. Řevnice: Arbor vitae, 2011.

Katalog monografické výstavy představující málo známé období tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých designérů a užitých grafiků, kterou vytvořil v americkém exilu v 60. a 70. letech 20. století.

 

 

 

STUDIE

www.sorela.cz (soubor studií a dobových textů věnovaných socialistickému realismu)

Petr JANEČEK. Rezistence a katarze: fámy a pověsti druhé světové války v českých zemích. Slovenský národopis 57/2, 2009, s. 207-219.

Petr JANEČEK. Skokem z Baby do Bohnic aneb Mýtus o Pérákovi. Jak kolektivní imaginace vytváří různé podoby městských fantomů. Host 8 (2008), s. 33 - 37. (plný text)

Martin ŠIKULA: Vesnické noviny a satirický obraz kolektivizace 50.let 20.století v moravských okresech severozápadního Horácka (Otevření problematiky výzkumu tzv. vesnických novin na příkladu politicky podmíněné prezentace lidového humoru). Západní Morava, Vlastivědný sborník. Roč (XV) (2011), s. 110-137. (plný text)

 

 

POPULÁRNÍ KULTURA ZA NORMALIZACE

MONOGRAFIE A SBORNÍKY

Petr A. BÍLEK (ed.). James Bond a major Zeman: Ideologizující vzorce vyprávění. Pistorius & Olšanská, Paseka 2007.

Petr A. BÍLEK - Blanka ČINÁTLOVÁ (eds.). - Tesilová kavalérie. Popkulturní obrazy normalizace . Pistorius & Olšanská 2010.

soubor studií o filmu, televizním programu, módě, kutilství i pohřbívání

Paulina BREN. The greengrocer and his TV. The culture of communism after the 1968 Prague Spring. Cornell University Press 2010.

normalizační společnost zkoumaná skrz médium televizního vysílání

Lada HUBATOVÁ-VACKOVÁ - Cyril ŘÍHA. Husákovo 3 + 1. Bytová kultura 70. let. VŠUP 2007.

několik studií věnovaných sídlištnímu životního stylu, bytové a spotřební kultuře 70. let

Helena SRUBAR. Ambivalenzen des Populären. Pan Tau und Co. zwischen Ost und West. UVK 2008.

německý pohled na české dětské televizní seriály a jejich vnímání v tehdejší SRN

 

STUDIE

Petr BEDNAŘÍK – Irena REIFOVÁ: Normalizační televizní seriál: socialistická konstrukce reality. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie. Sv. 53, č. 1-4. (plný text)

Paulina BREN. Looking West: Popular Culture and the Generation Gap in Communist Czechoslovakia, 1969-1989. In: Across the Atlantic Cultural Exchanges between Europe and the United States. Presses Interuniversitaires Européennes 2000, s. 295-322. (plný text)

Paulina BREN. Weekend Getaways. The Chata, the Tramp, and the Politics of Private Life in Post-1968 Czechoslovakia. In: D. Crowley, S. E. Reid. Socialist Spaces. Sites of Everyday Life in Eastern Bloc. Berg Publishers 2002, s. 123-140. (plný text)

Ondřej DANIEL: Sex, chlast a řev motorů v Podkomorských lesích: "sdělení poznatků pro přátele z MfS NDR", Tvar 12/2012: (plný text

Jakub MACHEK: Muži na radnici a ženy za pultem. Konstrukce maskulinních identit v televizních seriálech pozdního socialismu. In: ŠVAŘÍČKOVÁ
SLABÁKOVÁ, Radmila a kol. (ed.): Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. Praha: NLN, 2012, s. 286-298.

Jakub MACHEK. ’The Counter Lady’ as a Female Prototype: Prime Time Popular Culture, in 1970s and 1980s Czechoslovakia. Media Research/Medijska Istraživanja 16/1, 2010, s. 31-54. (plný text)

Jakub MACHEK. Domácí umění - kýč či lidová kultura? A2, 38/2008. (plný text)

Jakub MACHEK. Přišli včas! Události srpna 1968 z pohledu oficiální literatury 70. let. a2, 35/2008. (plný text)

Libora OATES-INDRUCHOVÁ. The Void of Acceptable Masculinity During Czech State Socialism. The Case of Radek John’s Memento. Men and Masculinities. Vol.8, 4, 2006, s. 428-50.

Libora OATES-INDRUCHOVÁ. The Ideology of the Genderless Sporting Body. Reflections on the Czech State-Socialist Concept of Physical Culture. In: Naomi Segal - Roger Cook - Lib Taylor (eds.). Indeterminate Bodies. Palgrave Macmillan 2003, s. 48-66.

Ben PASSMORE - Suzan Racine PASSMORE. Taste and Transformation: Ethnographic Encounters with Food in the Czech Republic. Anthropology of East Europe Review. 2008, 21 (1), s. 7-41. (plný text)

Irena REIFOVÁ. Kryty moci a úkryty před mocí. In: J. Končelík et al. Konsolidace podnikání a vládnutí v České republice a Evropské unii. II, Sociologie, prognostika a správa, média. Praha: Matfyzpress 2002, s. 354-371.

Irena REIFOVÁ. Synové a dcery Jakuba skláře II. Příběh opravdového člověka. Fakulta sociálních věd UK 2006. (plný text)

 

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

 

Kristina ANDĚLOVÁ: Imaginární vnější svět: Obraz "Západu" v československé společnosti v obobí přestavby. Bakalářská práce, FF UK, Praha 2011. (plný text)

Jan CVACHOVEC: Ideologické aspekty v pořadech České televize Vlaštovka v roce 1976. Diplomová práce, FSV UK, Praha 2008. (plný text) 

 

Barbora FOGLOVÁ: Normalizační seriály E. Sokolovského realizované podle dochovaných scénářů J. Dietla ve Spisovém archívu České televize. Komparativní a ideologická analýza. Diplomová práce, FF UP, Olomouc 2013. (plný text)

 

Adam HAVLÍK: Hudební burzy v Československu v období normalizace. Bakalářská práce, FF UK, Praha 2009. (plný text)
Adam HAVLÍK: Západní hudba v Československu v období normalizace. Diplomová práce, FF UK, Praha 2012. (plný text)

 

Zuzana KOVAČIČOVÁ: Společný jmenovatel v předrevolučním seriálu Nemocnice na kraji města. Diplomová práce, FF UP, Olomouc 2012. (plný text)

Matěj ŠONKA: "Šváca, Stalon a Vandam byli nejlepší." Mechanismy fungování černého videotrhu v Československu v letech 1983 - 1992. Diplomová práce, FF MU, Brno: 2013. (plný text)

 

 

 

www.normalizace.eu (soubor studií a dobových textů věnovaných socialistickému realismu)

 

 

POPULÁRNÍ KULTURA V DOBĚ POSTKOMUNISTICKÉ TRANSFORMACE 

MONOGRAFIE A SBORNÍKY

Ladislav HOLÝ. Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a post­komunistická transformace společnosti. SLON 2001. (II. vydání SLON 2010)

autor zkoumá pojetí české identity od pozdního socialismu do období následné transformace

 

STUDIE

Ondřej DANIEL. "Nejdiskriminovanější menšina v České republice": disciplinace, exotizace, idealizace a politika moravské identity. In BITTNEROVÁ Dana, MORAVCOVÁ Mirjam: Etnické komunity. Kontinuita kulturní reprodukce. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2013, s. 283-305.

Ondřej DANIEL - Jan LOMÍČEK: Zdivočelí rodáci: Jak (ne)zobrazovat nástup KSČ k moci. Forum Historiae, 2013, roč. 1, č. 1. (plný text)

Jiří FLÍGL. New Yorku a Libni zdaleka se vyhni / Exploatační tendence v české porevoluční kinematografii. Cinepur. 2010. (plný text)

Adéla GJURIČOVÁ: Revoluce odkládá sametový háv: Erotika a nahé tělo v českém veřejném prostoru po roce 1989. Dějiny a současnost, r. 33 (2011), č. 11, s. 40-43.

Tomáš KAVKA. Sametová transformace sexuality v populární kultuře. (plný text)

Robert KULMIŃSKI. Major Zeman znowu nadaje. Kilka uwag o kulturze repetycji. In: M. Bogusławska - Z. Grębecka - J. Sadowski (eds.) Pop-komunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna. Warszawa 2010.

Michaela PYŠŇÁKOVÁ - Barbora HOHNOVÁ. Od monolitické masy k neomezenému individualismu? Význam spotřeby v každodenním životě „mainstreamové mládeže“. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2010, Vol. 46, No. 2. s. 257-280.

Jiřina ŠMEJKALOVÁ. Retailing Words and Images: The De-socialisation of Cultural Industries. In: Culturelink. Special Issue on “Redefining Cultural Identities. The Multicultural Contexts on the Central European and Mediterranean Regions“, Nada Svob-Dokic (ed.), Institute for International Relations, 2001.

Jiřina ŠMEJKALOVÁ. Framing the Difference: 'Feminism' and Plebeism in the Czech Media in 1990’s,” In Jirina van Leeuwen (ed.). Mediale Welten in Tschechien nach 1989, Otto Sagner, 2006.

Jiřina ŠMEJKALOVÁ. Cultural Studies, sociologie kultury a „my“. Úvaha mírně metodologická. Sociologický časopis 40:1, 2004, s. 77-94. (plný text)

 

 

PODLE ŽÁNRŮ:

 

POPULÁRNÍ KULTURA OBECNĚ

MONOGRAFIE

Jiří ŠAFR. Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008.

autor na základě analýzy dat z výzkumu z roku 2004 ukazuje, jak v České republice funguje vztah mezi sociální stratifikací, životním stylem a vkusem

Pavel ZAHRÁDKA. Vysoké versus populární umění. Olomouc: Periplum, 2009.

souhrn pohledů na kulturu a estetiku pohledem kulturních studií a sociologie

 

STUDIE

Kateřina KIRKOSOVÁ. Populární kultura jako interpretační výzva. Pokus o nové čtení. Mediální Studia I/2001, s. 59-72. (plný text)

Jakub MACHEK. Populární kultura a výzkum neprivilegovaných vrstev v minulosti. Slovo a smysl, 2013, 10, 20, s.
236-246.

 

 

HUDBA

MONOGRAFIE

Josef KOTEK. Dějiny české populární hudby a zpěvu 19. a 20. století.

1. díl. (do roku 1918). Academia 1994.

2.díl. (1918-1968). Academia 2000.

důkladná přehledová studie o vývoji hudby dechové, taneční, trampské, operetní, jazzové, swingu, country, folku a rocku, včetně rozborů charakteristik jednotlivých žánrů z pohledu hudební teorie.

 

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

Veronika KONOPÁSKOVÁ: Dechová hudba v současnosti - performance, funkce, recepce. Diplomová práce, Praha: FF UK, 2013.(plný text)

 

 

LITERATURA

MONOGRAFIE

Josef, ČAPEK: Nejskromnější umění. Praha: Fr. Borový. 1948.

Karel ČAPEK: Marsyas čili na okraj literatury 1919–1931. Praha: Fr. Borový. 1948.

Pavel GRYM: Sherlock Holmes a ti druzí. Praha: Vyšehrad. 1988.

Josef HRABÁK: Napínavá četba pod lupou. Ze studií o paraliteratuře. Praha: ČS, 1986.

Josef HRABÁK: Od laciného optimismu k hororu. K historii a patologii dvou odvětví literárního braku. Praha: Melantrich. 1989.

Michal JAREŠ, Pavel JANÁČEK, Petr ŠÁMAL: Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Praha: ÚČL AV ČR 2005. (plný text)

sborník studií věnovaných beletrii v periodikách od druhé poloviny 19. stol. do devadesátých let století 20.

Dagmar MOCNÁ: Červená knihovna: studie kulturně a literárně historická: pohled do dějin pokleslého žánru. Praha, Litomyšl : Paseka, 1996.

sleduje vývoj ženské literatury od 2. poloviny 19. století až po r. 1948

Oldřich SIROVÁTKA: Literatura na okraji. Praha, ČS. 1990.

autor sleduje tradice konzumní četby a rozvoj v 50. letech 20. století

 

VIZUALITA

MONOGRAFIE

 

Marta SYLVESTROVÁ. Český filmový plakát 20. století. Brno: Moravská galerie, 2004. 

kniha mapuje vývoj českého filmového plakátu od počátků do roku 2003.

 

 

INTERNET

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

Martina MLYNÁŘOVÁ: Genderové stereotypy v poradně dětského zábavního portálu Alík. Bakalářská práce, FHS UK, Praha 2010.

 

 

TV A FILM

MONOGRAFIE

Jan ČULÍK (ed.): National Mythologies in Central European TV Series: How J.R. Won the Cold War. Brighton: Sussex Academic Press, 2013.

 

STUDIE
Irena REIFOVÁ a Zdeněk SLOBODA. Czech Ugly Katka: global homogenization and local invention. In: Janet McCabe - Kim Akass (ed.): TV´s Betty goes global: from telenovela to international brand. London: I.B. Tauris, 2013, s. 189-205.

Zuzana SKŘEPSKÁ: Screens in Waiting Rooms of Gynaecology Clinics: Exploitation of a Trusted Place. Mediální studia 2013/02, s. 229-244. (plný text)

 

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

 

Jitka BRABCOVÁ. Konstrukce každodennosti v seriálech Žena za pultem a Vyprávěj. Bakalářská práce, FF UP, Olomouc 2013. (plný text)

 

Radim HLADÍK: The Screen of Laughter and Remembering: Cinematography and Post-Socialist Memory. Disertační práce, Praha: FSV UK, 2011. (plný text)

Zuzana MÁNKOVÁ: Mediální konstrukce mužské identity v českých seriálech: diskurzivní analýza. Diplomová práce, FSS MU, Brno 2011. (plný text) 

 

 

ETNOGRAFIE A STUDIUM PUBLIKA

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

Iva BASLAROVÁ: Publikum soap opery Ordinace v růžové zahradě a jeho genderová vztahování se: etnografická studie. Disertační práce, FSS MU, Brno 2012. (plný text)

Marie FIŠEROVÁ: Posouvání hranic v chápání pojmu/významu "populární kultura" jejími konzumenty (na příkladu ženského publika sledujícího televizní seriály pro celou rodinu). Diplomová práce, FSV UK, Praha 2012. (plný text)

Vendula KOCHANOVÁ: Komparace diváckých strategií českého a slovenského publika telenovely Tisíc a jedna noc. Diplomová práce, FSS MU, Brno 2012. (plný text)

 

Jitka KOLEŇÁKOVÁ: Výzkum čtenářek románů pro ženy a jejich vztah k literární romanci. Diplomová práce, FF UP, Olomouc 2013. (plný text)

 

Tomáš KREJČIŘÍK: Vliv animovaného filmu Toy Story 3 na socializaci genderové identity dětí.  Diplomová práce, FF UP, Olomouc 2011. (plný text)

 

Vendula KREJČÍŘOVÁ: Násilí v médiích optikou žáků základní a střední školy. Bakalářská práce, FSS MU, Brno 2011. (plný text)

 

Eva KVASNIČKOVÁ: Rozdílné způsoby užití "řízené" a "neřízené" seriality na příkladu diváckých konzumací seriálu Ulice. Diplomová práce, FSV UK, Praha 2010. (plný text)

Tereza MAZÁKOVÁ: "Nejsem lůzr, který žije jenom tady v tom pajzlu." Aneb etnografie H/hospody.Diplomová práce, FHS UK, Praha 2011. (plný text)

Zuzana PAULUSOVÁ: Život s televizí: Role a místo televize v každodenním životě vybraných seniorek. Diplomová práce, FSS MU, Brno 2011 (plný text)

Michaela PEJCHALOVÁ: Síla samolepek - etnografický výzkum v první třídě. Bakalářská práce, PedF UK, Praha 2011. (plný text)

Jana POKORNÁ: Analýza publika televizního sportovního vysílání optikou Genderu. Diplomová práce, FSS MU, Brno 2007. (plný text) 

Martin ŠAROCH: Sledování televize a její role mimo prostředí tradičního domova a rodiny v kontextu tzv. nových médií/technologií. Diplomová práce, FSS MU, Brno 2013. (plný text

Kateřina ŠKAŘUPOVÁ: Televize v rodinách, které ji nevlastní. Diplomová práce, FSS MU, Brno 2007. (plný text

Zuzana ŠNAJDROVÁ: Sociální užití televize v každodenním životě seniorek. Diplomová práce, FSV UK, Praha 2009. (plný text)

 

Eva ZMRZLÍKOVÁ: Recepce seriálu Zoufalé manželky a jejich amerických hrdinek českou ženou. Diplomová práce, FF UP, Olomouc 2012. (plný text)

 

 

 

 

MĚSTSKÝ, DĚTSKÝ I VENKOVSKÝ FOLKLÓR

STUDIE

Petr JANEČEK. Dětský numinózní slovesný folklor a jeho mezinárodní paralely. In: Ondrušová, V. – Uhlíková, L. (eds.): Dětský folklor dnes (proměny funkcí). Národní ústav lidové kultury 2007, s. 90–105.

Petr JANEČEK. Současné pověsti a jejich výzkum v moderní folkloristice. Český lid/Etnologický časopis 94/3, 2007, s. 305–322.

Petr JANEČEK. Města a jejich příběhy. Urbánní prostředí jako oáza ústní tradice. Kulturně-literární revue Pandora 19, 2009, s. 129-135.

Petr JANEČEK, P. (2009): „Městské legendy“ na pomezí oborů: antropologický, sociologický nebo folkloristický diskurz? Antropowebzin 1/2009. (plný text )

 

PRIMÁRNÍ ZDROJE

Petr JANEČEK. Černá sanitka a jiné děsivé příběhy. Současné pověsti a fámy. Plot 2006.

Petr JANEČEK. Černá sanitka: Druhá žeň. Pérák, ukradená ledvina a jiné pověsti. Plot 2007.

Petr JANEČEK. Černá sanitka. Třikrát a dost. Mytologie pro 21. století. Plot 2008.

 

REKLAMA

STUDIE

Libora OATES-INDRUCHOVÁ. Žena na ulici: (Stereo)typické reprezentace žen v současné velkoplošné reklamě v České republice. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Vol.31, 1, 1995. s. 85-104.

Michaela PYŠŇÁKOVÁ, Barbora HOHNOVÁ: Od monolitické masy k neomezenému individualismu?
Význam spotřeby v každodenním životě "mainstreamové mládeže". Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2010, Vol. 46, No. 2: 257-280.

Zuzana SKŘEPSKÁ: Screens in Waiting Rooms of Gynaecology Clinics: Exploitation of a Trusted Place. Mediální studia, 2013, No. 2: s. 229-244. (plný text)    

 

 

SUBKULTURY

MONOGRAFIE A SBORNÍKY

Petr BLAŽEK; Filip POSPÍŠIL. Vraťte nám vlasy: První máničky, vlasatci a hippies v komunistickém Československu. Praha 2010.

Petr JANEČEK (ed.). Folklor atomového věku. Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Národní muzeum 2011.

kolektivní monografie s teoretickým úvodem a studiemi o kultuře a folkloru dětí (Dana Bittnerová), kultuře vojáků základní služby (Adam Votruba), kultuře trampů (Jan Pohunek) a hudebních subkulturách (Hedvika Novotná a Martin Heřmanský) 

Marta KOLÁŘOVÁ (ed.). Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice. Praha: Slon 2012.

Josef SMOLÍK. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha 2010.

Miroslav VANĚK. Byl to jen Rock´n´roll: Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989. Praha 2010.

 

STUDIE

Ondřej DANIEL: Kánon a alibi: anticiganismus postsocialistických subkultur. Slovo a smysl. 2013, roč. X., č. 20, s. 260-271.

Zuzana KEPPLOVÁ: The Paradoxes of Mainstream: Investigating Transition-Era Youth Cultures in Slovakia. Eastbound, Budapest, MOKK Media Research & Center for Media and Communication Studies, 2012, no. 1. (plný text)

Felix XAVER. Ohněm a rapem proti sádlu. A2 7/2005. (plný text)

Felix XAVER. Rap proti Francii, Francie proti rapu. A2 27/2008. (plný text)

Felix XAVER. To je škola rychty. A2 16/2011. (plný text)

 

 

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

Zuzana KEPPLOVÁ: The beat of 'cool capitalism' : how Slovak club cultures helped make the new middle class. Dizertační práce, CEU, Budapest 2013. (plný text)

 

 

 

PRIMÁRNÍ ZDROJE

Veronika ZAPLETALOVÁ. Chatařství/Summerhouses. Architektura lidských snů a možností. Era 2007.

soubor fotografií zachycujících osobitost a kreativitu českých chatařů. doplněno několika studiemi.

 

 

POSTSOCIALISTICKÁ EVROPA:

MONOGRAFIE A SBORNÍKY

Catherine BAKER. Sounds of the Borderland, Popular Music, War and Nationalism in Croatia since 1991. London 2010.

Joachim BORNSCHEIN. Kalt und Heiß : Die Magdeburger Rock- und Underground Szene 1962 - 1989. AXON 2008.

Ivan ČOLOVIĆ. Politics of Identity in Serbia. London 2002.

Миша ЂYPKOBИЋ. Слика, звук и моћ: огледи о поп-политици. Београд 2009.

Ondřej DANIEL. Bigbít nebo turbofolk: Představy migrantů z bývalé Jugoslávie. Praha: AntropoWeb, 2013. (plný text)

Eric D. GORDY. The Culture of Power in Serbia: Nationalism and the Destruction of Alternatives. Pensylvania University 1999.

Magdalena BOGUSŁAWSKA; Zuzanna GRĘBECKA  (ed.): Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna, Kraków 2010.

Sabina MIHEJL; Reana SENJKOVIČ: Gendering Socialist Popular Cultures. Media Research. Vol.16 No.1. 2010.

soubor studií o socialistické populární kultuře a genderu. (plný text)

Anja SCHWANHAUSSER. Kosmonauten des Underground. Campus Verlag 2010.

Anja SCHWANHAUSSER. Stilrevolte Underground. Lit Verlag 2002.

Reana SENJKOVIĆ. Izgubljeno u prijenosu. Zagreb 2008.

Dubravka UGREŠIĆ. Culture of Lies: Antipolitical Essays. Pennsylvania State University 1998.

Mark URALSKIJ. Porträt eines Nonkonformisten : Der Künstler Nemuchin im Interieur des sowjetischen Undergrounds. NOVUM PUblishing 2010.

Post-Socialist Media Audiences. Special Issue. Mediální studia 2013/02. (plný text

 

TEXTY KLASIKŮ KE STUDIU SUBKULTUR

Stuart HALL, Tony JEFFERSON. Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain. London 1993.

Dick HEBDIGE. Subculture: The Meaning of Style. London 1979.

Paul HODKINSON, Wolfgang DEICKE. Youth cultures: Scenes, Subcultures and Tribes. New York 2007.

Rupa HUQ. Beyond Subculture. London 2006.

Michel MAFFESOLI. Le temps des tribus: le déclin de l'individualisme dans les sociétés postmodernes. Paris 1988.

Diskusní téma: Bibliografie

Datum: 19.07.2018

Vložil: jed

Titulek: Подскажите где вы купить качественные оригинальные часы?

Всем привет, скажите пожалуйста иде не запрещается подкупать высококачественные неординарные момент

Datum: 08.07.2018

Vložil: Jamesfup

Titulek: бесплатная раскрутка сайта продвижение

специалист по продвижению сайтов рекламы и seo По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в скайп логин SEO PRO1 мы с удовольствием ответим на все интересующие вас вопросы...Анализ вашего интернет-проекта бесплатно

Datum: 23.06.2018

Vložil: Keisrot

Titulek: Приветствую всех!

Доброго времени суток! Отличный у вас сайт!

Недавно в форуме нашел hc1sv02d221a в компании пром электрик. Рекомендую!

Удачи!

Datum: 14.06.2018

Vložil: RobertRic

Titulek: good site Jarle Thorsen itel

good website Jarle Thorsen GLOBAL POWER PTE LTD

Přidat nový příspěvek