Bibliografie

Naší ambicí je soustředit zde odkazy na veškeré odborné texty, které byly o (převážně) české populární kultuře publikovány a o nichž se domníváme, že má smysl si je přečíst, ať už ze zvědavosti či jako podklad pro další bádání.
Protože máme přehled hlavně o oblastech, o něž jsme se sami zajímali, uvítáme odkazy na další studie a knihy, aby se tato stránka mohla stát základním rozcestníkem pro zájemce o bádání v oblasti místní populární kultury. Můžete nám psát buď níže do diskuze, nebo na náš email cspk@centrum.cz.

 

Ondřej DANIEL, Tomáš KAVKA, Jakub MACHEK a kol. Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum 2013.

 

POČÁTKY POPULÁRNÍ KULTURY

STUDIE

Blanka HEMELÍKOVÁ. Zločin a trest v populární literatuře pro ženy. Zločinem k polepšení a k vykoupení. In: Lucie Peisertová - Václav Petrbok - Jan Randák (eds.) Zločin a trest v české kultuře 19. století. Academia 2011, s. 219-223.

Michal JAREŠ. Krvavý masopust oregonský aneb Svět "amerického" detektiva Léona Cliftona jako exotika pro nenáročného čtenáře. In: Kateřina Bláhová - Václav Petrbok (eds.) Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Academia a KLP – Koniasch Latin Press 2008, s. 330–335.

Robert KULMIŃSKI. Źródła czeskiej kultura masowej – zarys zjawiska. Pamiętnik słowiański. 1/2009.

Jakub MACHEK. Senzační masový tisk jako pramen k studiu městského prostoru a jeho obyvatelstva. In: Pavel Kladiwa – Aleš Zářický (ed.): Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009, s. 103-113.

Jakub MACHEK. Zprostředkovaná paměť města: Pražský Illustrovaný Kurýr. In: Ferencová, Michaela – Nosková, Jana a kol.: Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.–21. století. Etnologický ústav AV ČR a Ústav etnológie SAV, 2009, s. 67-99.

Dagmar MOCNÁ: Případ Kondelík. Epizoda z estetiky každodennosti. Praha: Karolinum, 2002. 

 

PRIMÁRNÍ ZDROJE

Václav PLETKA. Přehledný soupis edic kupletů a šlágrů na konci 19. století. In Hudební věda 2. Praha, 1964.

 

 

MEZIVÁLEČNÁ POPULÁRNÍ KULTURA

MONOGRAFIE

Stanislav HOLUBEC. Lidé periferie. Sociální postavenía každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009.

obsahuje kapitolu o kulturních praktikách a trávení volného času v dělnickém prostředí

Pavel JANÁČEK - Michal JAREŠ. Svět rodokapsu: Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století. Praha: Karolinum 2003.

Oldřich SIROVÁTKA: Ach, ta láska! Průvodce po české brakové literatuře. Praha: Melantrich. 1984.

 

STUDIE

Jana DORČÁKOVÁ: Počátky senzacechtivého tisku v českých zemích. Diplomová práce FSV UK, 2010. (plný text)

Blanka HEMELÍKOVÁ. Objev v populární literatuře pro ženy ve 30. letech 20. století. In E. Gilk - L. Neumann (ed.) Studia Moravica VI. Symposiana. Olomouc, Univerzita Palackého, 2008, s. 45-49.

Blanka HEMELÍKOVÁ. Pacientka dr. Hegla ve veselém plážovém kompletu. (Časopis Eva na pozadí populárních časopisů pro ženy.) In: E. Gilk - L. Neumann (ed.) Kontakty a konflikty kultur. Bohemica Olomucensia 2 – Symposiana. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2009, s. 107-113.

Krystyna KARDYNI-PELIKÁNOVÁ: Hra na detektivku (K otázkám geneze a výstavby Povídek z jedné a druhé kapsy), In: Kniha o Čapkovi, Praha: Československý spisovatel. 1988, s.204-224.

Jan LOMÍČEK. Jen v zemi miliónů je radost, krása, ráj... Obraz sovětské utopie v diskurzu československých sympatizantů SSSR ve třicátých letech 20. století. Kuděj. 1/2010.

Jakub MACHEK. Utopický obraz podnikatelských elit: Poznámky k jeho konstrukci v médiích.  In Moderní podnikatelské elity. ed. Jiří Štaif.  Praha: Dokořán, 2007, s. 410-415. 

Jakub MACHEK. Báječné nové světy. Současnost a budoucnost v meziválečné české utopické beletrii. In: TARANENKOVÁ, Ivana a JAREŠ
Michal (ed.): Bude ako nebolo. Podoby utopického žánru. Bratislava: Ústav slovenskej literatury SAV, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, s. 64-89.

Jakub MACHEK. Češi jako předvoj lidstva. Představy o českém národě a jeho sousedech v ideálních světech meziválečné české
utopické beletrie. Forum Historiae, 2012, 6, 2, s. 84-100. (plný text)

Oldřich SIROVÁTKA: Literatura na okraji? In: Kniha o Čapkovi, Ed. Štěpán VLAŠÍN a kol. Praha: Československý spisovatel. 1988, s.204-224. (s.148-164)

Oldřich SIROVÁTKA: Od literatury k braku: Cesty a mechanismy české konzumní četby ve 20. letech. In: Česká literatura. - Roč. 25, 1977, č. 3, s. 210-223. (plný text)

Oldřich SIROVÁTKA: Četba pro dlouhou chvíli, literatura na výdělek : (O české brakové četbě mezi válkami.). In: Časopis Matice moravské. Roč. 97, 1978, č. 1/2, s. 98-120.

Eva STROHSOVÁ: Román pro služky a Čapkovo směřování k epičnosti. In: Struktura a smysl literárního díla. Eds. Milan Jankovič, Zdeněk Pešat a Felix Vodička. Praha: Československý spisovatel. 1966, s. 126-142.


 

VÁLEČNÁ A POVÁLEČNÁ POPULÁRNÍ KULTURA

MONOGRAFIE A SBORNÍKY

Pavel JANÁČEK. Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938-1951. Host 2004.

zásadní monografie věnovaná souboji státu a elit s populární literaturou v 30. - 50. letech dvacátého století

Vladimír MACURA. Šťastný věk. Symboly, emblémy a mýty 1948–1989. Pražská imaginace, 1992. (II. vydání: Academia 2008.)

zásadní analýza různých aspektů české socialistické kultury

Zdeněk PRIMUS. The Pope smoked dope: rock music and the alternative visual culture of the 1960s. Praha: Kant, 2005.

 

Katalog stejnojmenné výstavy mapující rockovou hudbu a vizuální kulturu 60. let minulého století. Výstava se věnovala přebalům gramofonových desek, rockovým časopisům a plakátům naší i západní produkce.

 

Ladislav SUTNAR, Tomáš POSPISZYL, Karel CÍSAŘ a Magdalena JUŘÍKOVÁ. Ladislav Sutnar: Americké Venuše = [U.S. Venus]. Řevnice: Arbor vitae, 2011.

Katalog monografické výstavy představující málo známé období tvorby jednoho z nejvýznamnějších českých designérů a užitých grafiků, kterou vytvořil v americkém exilu v 60. a 70. letech 20. století.

 

 

 

STUDIE

www.sorela.cz (soubor studií a dobových textů věnovaných socialistickému realismu)

Petr JANEČEK. Rezistence a katarze: fámy a pověsti druhé světové války v českých zemích. Slovenský národopis 57/2, 2009, s. 207-219.

Petr JANEČEK. Skokem z Baby do Bohnic aneb Mýtus o Pérákovi. Jak kolektivní imaginace vytváří různé podoby městských fantomů. Host 8 (2008), s. 33 - 37. (plný text)

Martin ŠIKULA: Vesnické noviny a satirický obraz kolektivizace 50.let 20.století v moravských okresech severozápadního Horácka (Otevření problematiky výzkumu tzv. vesnických novin na příkladu politicky podmíněné prezentace lidového humoru). Západní Morava, Vlastivědný sborník. Roč (XV) (2011), s. 110-137. (plný text)

 

 

POPULÁRNÍ KULTURA ZA NORMALIZACE

MONOGRAFIE A SBORNÍKY

Petr A. BÍLEK (ed.). James Bond a major Zeman: Ideologizující vzorce vyprávění. Pistorius & Olšanská, Paseka 2007.

Petr A. BÍLEK - Blanka ČINÁTLOVÁ (eds.). - Tesilová kavalérie. Popkulturní obrazy normalizace . Pistorius & Olšanská 2010.

soubor studií o filmu, televizním programu, módě, kutilství i pohřbívání

Paulina BREN. The greengrocer and his TV. The culture of communism after the 1968 Prague Spring. Cornell University Press 2010.

normalizační společnost zkoumaná skrz médium televizního vysílání

Lada HUBATOVÁ-VACKOVÁ - Cyril ŘÍHA. Husákovo 3 + 1. Bytová kultura 70. let. VŠUP 2007.

několik studií věnovaných sídlištnímu životního stylu, bytové a spotřební kultuře 70. let

Helena SRUBAR. Ambivalenzen des Populären. Pan Tau und Co. zwischen Ost und West. UVK 2008.

německý pohled na české dětské televizní seriály a jejich vnímání v tehdejší SRN

 

STUDIE

Petr BEDNAŘÍK – Irena REIFOVÁ: Normalizační televizní seriál: socialistická konstrukce reality. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie. Sv. 53, č. 1-4. (plný text)

Paulina BREN. Looking West: Popular Culture and the Generation Gap in Communist Czechoslovakia, 1969-1989. In: Across the Atlantic Cultural Exchanges between Europe and the United States. Presses Interuniversitaires Européennes 2000, s. 295-322. (plný text)

Paulina BREN. Weekend Getaways. The Chata, the Tramp, and the Politics of Private Life in Post-1968 Czechoslovakia. In: D. Crowley, S. E. Reid. Socialist Spaces. Sites of Everyday Life in Eastern Bloc. Berg Publishers 2002, s. 123-140. (plný text)

Ondřej DANIEL: Sex, chlast a řev motorů v Podkomorských lesích: "sdělení poznatků pro přátele z MfS NDR", Tvar 12/2012: (plný text

Jakub MACHEK: Muži na radnici a ženy za pultem. Konstrukce maskulinních identit v televizních seriálech pozdního socialismu. In: ŠVAŘÍČKOVÁ
SLABÁKOVÁ, Radmila a kol. (ed.): Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. Praha: NLN, 2012, s. 286-298.

Jakub MACHEK. ’The Counter Lady’ as a Female Prototype: Prime Time Popular Culture, in 1970s and 1980s Czechoslovakia. Media Research/Medijska Istraživanja 16/1, 2010, s. 31-54. (plný text)

Jakub MACHEK. Domácí umění - kýč či lidová kultura? A2, 38/2008. (plný text)

Jakub MACHEK. Přišli včas! Události srpna 1968 z pohledu oficiální literatury 70. let. a2, 35/2008. (plný text)

Libora OATES-INDRUCHOVÁ. The Void of Acceptable Masculinity During Czech State Socialism. The Case of Radek John’s Memento. Men and Masculinities. Vol.8, 4, 2006, s. 428-50.

Libora OATES-INDRUCHOVÁ. The Ideology of the Genderless Sporting Body. Reflections on the Czech State-Socialist Concept of Physical Culture. In: Naomi Segal - Roger Cook - Lib Taylor (eds.). Indeterminate Bodies. Palgrave Macmillan 2003, s. 48-66.

Ben PASSMORE - Suzan Racine PASSMORE. Taste and Transformation: Ethnographic Encounters with Food in the Czech Republic. Anthropology of East Europe Review. 2008, 21 (1), s. 7-41. (plný text)

Irena REIFOVÁ. Kryty moci a úkryty před mocí. In: J. Končelík et al. Konsolidace podnikání a vládnutí v České republice a Evropské unii. II, Sociologie, prognostika a správa, média. Praha: Matfyzpress 2002, s. 354-371.

Irena REIFOVÁ. Synové a dcery Jakuba skláře II. Příběh opravdového člověka. Fakulta sociálních věd UK 2006. (plný text)

 

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

 

Kristina ANDĚLOVÁ: Imaginární vnější svět: Obraz "Západu" v československé společnosti v obobí přestavby. Bakalářská práce, FF UK, Praha 2011. (plný text)

Jan CVACHOVEC: Ideologické aspekty v pořadech České televize Vlaštovka v roce 1976. Diplomová práce, FSV UK, Praha 2008. (plný text) 

 

Barbora FOGLOVÁ: Normalizační seriály E. Sokolovského realizované podle dochovaných scénářů J. Dietla ve Spisovém archívu České televize. Komparativní a ideologická analýza. Diplomová práce, FF UP, Olomouc 2013. (plný text)

 

Adam HAVLÍK: Hudební burzy v Československu v období normalizace. Bakalářská práce, FF UK, Praha 2009. (plný text)
Adam HAVLÍK: Západní hudba v Československu v období normalizace. Diplomová práce, FF UK, Praha 2012. (plný text)

 

Zuzana KOVAČIČOVÁ: Společný jmenovatel v předrevolučním seriálu Nemocnice na kraji města. Diplomová práce, FF UP, Olomouc 2012. (plný text)

Matěj ŠONKA: "Šváca, Stalon a Vandam byli nejlepší." Mechanismy fungování černého videotrhu v Československu v letech 1983 - 1992. Diplomová práce, FF MU, Brno: 2013. (plný text)

 

 

 

www.normalizace.eu (soubor studií a dobových textů věnovaných socialistickému realismu)

 

 

POPULÁRNÍ KULTURA V DOBĚ POSTKOMUNISTICKÉ TRANSFORMACE 

MONOGRAFIE A SBORNÍKY

Ladislav HOLÝ. Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a post­komunistická transformace společnosti. SLON 2001. (II. vydání SLON 2010)

autor zkoumá pojetí české identity od pozdního socialismu do období následné transformace

 

STUDIE

Ondřej DANIEL. "Nejdiskriminovanější menšina v České republice": disciplinace, exotizace, idealizace a politika moravské identity. In BITTNEROVÁ Dana, MORAVCOVÁ Mirjam: Etnické komunity. Kontinuita kulturní reprodukce. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2013, s. 283-305.

Ondřej DANIEL - Jan LOMÍČEK: Zdivočelí rodáci: Jak (ne)zobrazovat nástup KSČ k moci. Forum Historiae, 2013, roč. 1, č. 1. (plný text)

Jiří FLÍGL. New Yorku a Libni zdaleka se vyhni / Exploatační tendence v české porevoluční kinematografii. Cinepur. 2010. (plný text)

Adéla GJURIČOVÁ: Revoluce odkládá sametový háv: Erotika a nahé tělo v českém veřejném prostoru po roce 1989. Dějiny a současnost, r. 33 (2011), č. 11, s. 40-43.

Tomáš KAVKA. Sametová transformace sexuality v populární kultuře. (plný text)

Robert KULMIŃSKI. Major Zeman znowu nadaje. Kilka uwag o kulturze repetycji. In: M. Bogusławska - Z. Grębecka - J. Sadowski (eds.) Pop-komunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna. Warszawa 2010.

Michaela PYŠŇÁKOVÁ - Barbora HOHNOVÁ. Od monolitické masy k neomezenému individualismu? Význam spotřeby v každodenním životě „mainstreamové mládeže“. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2010, Vol. 46, No. 2. s. 257-280.

Jiřina ŠMEJKALOVÁ. Retailing Words and Images: The De-socialisation of Cultural Industries. In: Culturelink. Special Issue on “Redefining Cultural Identities. The Multicultural Contexts on the Central European and Mediterranean Regions“, Nada Svob-Dokic (ed.), Institute for International Relations, 2001.

Jiřina ŠMEJKALOVÁ. Framing the Difference: 'Feminism' and Plebeism in the Czech Media in 1990’s,” In Jirina van Leeuwen (ed.). Mediale Welten in Tschechien nach 1989, Otto Sagner, 2006.

Jiřina ŠMEJKALOVÁ. Cultural Studies, sociologie kultury a „my“. Úvaha mírně metodologická. Sociologický časopis 40:1, 2004, s. 77-94. (plný text)

 

 

PODLE ŽÁNRŮ:

 

POPULÁRNÍ KULTURA OBECNĚ

MONOGRAFIE

Jiří ŠAFR. Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008.

autor na základě analýzy dat z výzkumu z roku 2004 ukazuje, jak v České republice funguje vztah mezi sociální stratifikací, životním stylem a vkusem

Pavel ZAHRÁDKA. Vysoké versus populární umění. Olomouc: Periplum, 2009.

souhrn pohledů na kulturu a estetiku pohledem kulturních studií a sociologie

 

STUDIE

Kateřina KIRKOSOVÁ. Populární kultura jako interpretační výzva. Pokus o nové čtení. Mediální Studia I/2001, s. 59-72. (plný text)

Jakub MACHEK. Populární kultura a výzkum neprivilegovaných vrstev v minulosti. Slovo a smysl, 2013, 10, 20, s.
236-246.

 

 

HUDBA

MONOGRAFIE

Josef KOTEK. Dějiny české populární hudby a zpěvu 19. a 20. století.

1. díl. (do roku 1918). Academia 1994.

2.díl. (1918-1968). Academia 2000.

důkladná přehledová studie o vývoji hudby dechové, taneční, trampské, operetní, jazzové, swingu, country, folku a rocku, včetně rozborů charakteristik jednotlivých žánrů z pohledu hudební teorie.

 

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

Veronika KONOPÁSKOVÁ: Dechová hudba v současnosti - performance, funkce, recepce. Diplomová práce, Praha: FF UK, 2013.(plný text)

 

 

LITERATURA

MONOGRAFIE

Josef, ČAPEK: Nejskromnější umění. Praha: Fr. Borový. 1948.

Karel ČAPEK: Marsyas čili na okraj literatury 1919–1931. Praha: Fr. Borový. 1948.

Pavel GRYM: Sherlock Holmes a ti druzí. Praha: Vyšehrad. 1988.

Josef HRABÁK: Napínavá četba pod lupou. Ze studií o paraliteratuře. Praha: ČS, 1986.

Josef HRABÁK: Od laciného optimismu k hororu. K historii a patologii dvou odvětví literárního braku. Praha: Melantrich. 1989.

Michal JAREŠ, Pavel JANÁČEK, Petr ŠÁMAL: Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Praha: ÚČL AV ČR 2005. (plný text)

sborník studií věnovaných beletrii v periodikách od druhé poloviny 19. stol. do devadesátých let století 20.

Dagmar MOCNÁ: Červená knihovna: studie kulturně a literárně historická: pohled do dějin pokleslého žánru. Praha, Litomyšl : Paseka, 1996.

sleduje vývoj ženské literatury od 2. poloviny 19. století až po r. 1948

Oldřich SIROVÁTKA: Literatura na okraji. Praha, ČS. 1990.

autor sleduje tradice konzumní četby a rozvoj v 50. letech 20. století

 

VIZUALITA

MONOGRAFIE

 

Marta SYLVESTROVÁ. Český filmový plakát 20. století. Brno: Moravská galerie, 2004. 

kniha mapuje vývoj českého filmového plakátu od počátků do roku 2003.

 

 

INTERNET

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

Martina MLYNÁŘOVÁ: Genderové stereotypy v poradně dětského zábavního portálu Alík. Bakalářská práce, FHS UK, Praha 2010.

 

 

TV A FILM

MONOGRAFIE

Jan ČULÍK (ed.): National Mythologies in Central European TV Series: How J.R. Won the Cold War. Brighton: Sussex Academic Press, 2013.

 

STUDIE
Irena REIFOVÁ a Zdeněk SLOBODA. Czech Ugly Katka: global homogenization and local invention. In: Janet McCabe - Kim Akass (ed.): TV´s Betty goes global: from telenovela to international brand. London: I.B. Tauris, 2013, s. 189-205.

Zuzana SKŘEPSKÁ: Screens in Waiting Rooms of Gynaecology Clinics: Exploitation of a Trusted Place. Mediální studia 2013/02, s. 229-244. (plný text)

 

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

 

Jitka BRABCOVÁ. Konstrukce každodennosti v seriálech Žena za pultem a Vyprávěj. Bakalářská práce, FF UP, Olomouc 2013. (plný text)

 

Radim HLADÍK: The Screen of Laughter and Remembering: Cinematography and Post-Socialist Memory. Disertační práce, Praha: FSV UK, 2011. (plný text)

Zuzana MÁNKOVÁ: Mediální konstrukce mužské identity v českých seriálech: diskurzivní analýza. Diplomová práce, FSS MU, Brno 2011. (plný text) 

 

 

ETNOGRAFIE A STUDIUM PUBLIKA

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

Iva BASLAROVÁ: Publikum soap opery Ordinace v růžové zahradě a jeho genderová vztahování se: etnografická studie. Disertační práce, FSS MU, Brno 2012. (plný text)

Marie FIŠEROVÁ: Posouvání hranic v chápání pojmu/významu "populární kultura" jejími konzumenty (na příkladu ženského publika sledujícího televizní seriály pro celou rodinu). Diplomová práce, FSV UK, Praha 2012. (plný text)

Vendula KOCHANOVÁ: Komparace diváckých strategií českého a slovenského publika telenovely Tisíc a jedna noc. Diplomová práce, FSS MU, Brno 2012. (plný text)

 

Jitka KOLEŇÁKOVÁ: Výzkum čtenářek románů pro ženy a jejich vztah k literární romanci. Diplomová práce, FF UP, Olomouc 2013. (plný text)

 

Tomáš KREJČIŘÍK: Vliv animovaného filmu Toy Story 3 na socializaci genderové identity dětí.  Diplomová práce, FF UP, Olomouc 2011. (plný text)

 

Vendula KREJČÍŘOVÁ: Násilí v médiích optikou žáků základní a střední školy. Bakalářská práce, FSS MU, Brno 2011. (plný text)

 

Eva KVASNIČKOVÁ: Rozdílné způsoby užití "řízené" a "neřízené" seriality na příkladu diváckých konzumací seriálu Ulice. Diplomová práce, FSV UK, Praha 2010. (plný text)

Tereza MAZÁKOVÁ: "Nejsem lůzr, který žije jenom tady v tom pajzlu." Aneb etnografie H/hospody.Diplomová práce, FHS UK, Praha 2011. (plný text)

Zuzana PAULUSOVÁ: Život s televizí: Role a místo televize v každodenním životě vybraných seniorek. Diplomová práce, FSS MU, Brno 2011 (plný text)

Michaela PEJCHALOVÁ: Síla samolepek - etnografický výzkum v první třídě. Bakalářská práce, PedF UK, Praha 2011. (plný text)

Jana POKORNÁ: Analýza publika televizního sportovního vysílání optikou Genderu. Diplomová práce, FSS MU, Brno 2007. (plný text) 

Martin ŠAROCH: Sledování televize a její role mimo prostředí tradičního domova a rodiny v kontextu tzv. nových médií/technologií. Diplomová práce, FSS MU, Brno 2013. (plný text

Kateřina ŠKAŘUPOVÁ: Televize v rodinách, které ji nevlastní. Diplomová práce, FSS MU, Brno 2007. (plný text

Zuzana ŠNAJDROVÁ: Sociální užití televize v každodenním životě seniorek. Diplomová práce, FSV UK, Praha 2009. (plný text)

 

Eva ZMRZLÍKOVÁ: Recepce seriálu Zoufalé manželky a jejich amerických hrdinek českou ženou. Diplomová práce, FF UP, Olomouc 2012. (plný text)

 

 

 

 

MĚSTSKÝ, DĚTSKÝ I VENKOVSKÝ FOLKLÓR

STUDIE

Petr JANEČEK. Dětský numinózní slovesný folklor a jeho mezinárodní paralely. In: Ondrušová, V. – Uhlíková, L. (eds.): Dětský folklor dnes (proměny funkcí). Národní ústav lidové kultury 2007, s. 90–105.

Petr JANEČEK. Současné pověsti a jejich výzkum v moderní folkloristice. Český lid/Etnologický časopis 94/3, 2007, s. 305–322.

Petr JANEČEK. Města a jejich příběhy. Urbánní prostředí jako oáza ústní tradice. Kulturně-literární revue Pandora 19, 2009, s. 129-135.

Petr JANEČEK, P. (2009): „Městské legendy“ na pomezí oborů: antropologický, sociologický nebo folkloristický diskurz? Antropowebzin 1/2009. (plný text )

 

PRIMÁRNÍ ZDROJE

Petr JANEČEK. Černá sanitka a jiné děsivé příběhy. Současné pověsti a fámy. Plot 2006.

Petr JANEČEK. Černá sanitka: Druhá žeň. Pérák, ukradená ledvina a jiné pověsti. Plot 2007.

Petr JANEČEK. Černá sanitka. Třikrát a dost. Mytologie pro 21. století. Plot 2008.

 

REKLAMA

STUDIE

Libora OATES-INDRUCHOVÁ. Žena na ulici: (Stereo)typické reprezentace žen v současné velkoplošné reklamě v České republice. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Vol.31, 1, 1995. s. 85-104.

Michaela PYŠŇÁKOVÁ, Barbora HOHNOVÁ: Od monolitické masy k neomezenému individualismu?
Význam spotřeby v každodenním životě "mainstreamové mládeže". Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2010, Vol. 46, No. 2: 257-280.

Zuzana SKŘEPSKÁ: Screens in Waiting Rooms of Gynaecology Clinics: Exploitation of a Trusted Place. Mediální studia, 2013, No. 2: s. 229-244. (plný text)    

 

 

SUBKULTURY

MONOGRAFIE A SBORNÍKY

Petr BLAŽEK; Filip POSPÍŠIL. Vraťte nám vlasy: První máničky, vlasatci a hippies v komunistickém Československu. Praha 2010.

Petr JANEČEK (ed.). Folklor atomového věku. Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Národní muzeum 2011.

kolektivní monografie s teoretickým úvodem a studiemi o kultuře a folkloru dětí (Dana Bittnerová), kultuře vojáků základní služby (Adam Votruba), kultuře trampů (Jan Pohunek) a hudebních subkulturách (Hedvika Novotná a Martin Heřmanský) 

Marta KOLÁŘOVÁ (ed.). Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice. Praha: Slon 2012.

Josef SMOLÍK. Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. Praha 2010.

Miroslav VANĚK. Byl to jen Rock´n´roll: Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989. Praha 2010.

 

STUDIE

Ondřej DANIEL: Kánon a alibi: anticiganismus postsocialistických subkultur. Slovo a smysl. 2013, roč. X., č. 20, s. 260-271.

Zuzana KEPPLOVÁ: The Paradoxes of Mainstream: Investigating Transition-Era Youth Cultures in Slovakia. Eastbound, Budapest, MOKK Media Research & Center for Media and Communication Studies, 2012, no. 1. (plný text)

Felix XAVER. Ohněm a rapem proti sádlu. A2 7/2005. (plný text)

Felix XAVER. Rap proti Francii, Francie proti rapu. A2 27/2008. (plný text)

Felix XAVER. To je škola rychty. A2 16/2011. (plný text)

 

 

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

Zuzana KEPPLOVÁ: The beat of 'cool capitalism' : how Slovak club cultures helped make the new middle class. Dizertační práce, CEU, Budapest 2013. (plný text)

 

 

 

PRIMÁRNÍ ZDROJE

Veronika ZAPLETALOVÁ. Chatařství/Summerhouses. Architektura lidských snů a možností. Era 2007.

soubor fotografií zachycujících osobitost a kreativitu českých chatařů. doplněno několika studiemi.

 

 

POSTSOCIALISTICKÁ EVROPA:

MONOGRAFIE A SBORNÍKY

Catherine BAKER. Sounds of the Borderland, Popular Music, War and Nationalism in Croatia since 1991. London 2010.

Joachim BORNSCHEIN. Kalt und Heiß : Die Magdeburger Rock- und Underground Szene 1962 - 1989. AXON 2008.

Ivan ČOLOVIĆ. Politics of Identity in Serbia. London 2002.

Миша ЂYPKOBИЋ. Слика, звук и моћ: огледи о поп-политици. Београд 2009.

Ondřej DANIEL. Bigbít nebo turbofolk: Představy migrantů z bývalé Jugoslávie. Praha: AntropoWeb, 2013. (plný text)

Eric D. GORDY. The Culture of Power in Serbia: Nationalism and the Destruction of Alternatives. Pensylvania University 1999.

Magdalena BOGUSŁAWSKA; Zuzanna GRĘBECKA  (ed.): Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna, Kraków 2010.

Sabina MIHEJL; Reana SENJKOVIČ: Gendering Socialist Popular Cultures. Media Research. Vol.16 No.1. 2010.

soubor studií o socialistické populární kultuře a genderu. (plný text)

Anja SCHWANHAUSSER. Kosmonauten des Underground. Campus Verlag 2010.

Anja SCHWANHAUSSER. Stilrevolte Underground. Lit Verlag 2002.

Reana SENJKOVIĆ. Izgubljeno u prijenosu. Zagreb 2008.

Dubravka UGREŠIĆ. Culture of Lies: Antipolitical Essays. Pennsylvania State University 1998.

Mark URALSKIJ. Porträt eines Nonkonformisten : Der Künstler Nemuchin im Interieur des sowjetischen Undergrounds. NOVUM PUblishing 2010.

Post-Socialist Media Audiences. Special Issue. Mediální studia 2013/02. (plný text

 

TEXTY KLASIKŮ KE STUDIU SUBKULTUR

Stuart HALL, Tony JEFFERSON. Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain. London 1993.

Dick HEBDIGE. Subculture: The Meaning of Style. London 1979.

Paul HODKINSON, Wolfgang DEICKE. Youth cultures: Scenes, Subcultures and Tribes. New York 2007.

Rupa HUQ. Beyond Subculture. London 2006.

Michel MAFFESOLI. Le temps des tribus: le déclin de l'individualisme dans les sociétés postmodernes. Paris 1988.

Diskusní téma: Bibliografie

Datum: 05.12.2018

Vložil: JamesSmica

Titulek: Автосервис в Минске

Наш Компания предлагает следующие виды услуг:

[URL=1rs.by/]ремонт бампера[/URL]
[URL=1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-akpp/]удаление вмятин без покраски[/URL]
[URL=1rs.by/]сколько стоит покраска авто[/URL]
[URL=1rs.by/]ремонт подвески минск[/URL]
[URL=1rs.by/]все сто минск[/URL]
[URL=1rs.by/]развал схождение минск[/URL]
[URL=1rs.by/]ремонт мкпп минск[/URL]
[URL=1rs.by/]кузовной ремонт[/URL]
[URL=1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-akpp/]ремонт ходовой части[/URL]
[URL=1rs.by/]кузовной ремонт минск[/URL]


Данный перечень не является исчерпывающим.
Звоните, приезжайте, всегда рады

Datum: 01.12.2018

Vložil: Davidlix

Titulek: Test, just a test

Hello. And Bye.

Datum: 01.12.2018

Vložil: sergeisag

Titulek: Детективное агентство

Детективное агенство, лучшие цены, полный спектр услуг.

Берем оплату только за сделанную работу, имеем огромный опыт, не нарушаем сроки, имеем огромный спектр возможностей и связей, в этом мы лучшие.

Список наших услуг:

Семейные

-Выявление факта супружеской неверности
-Проверка интернет-измен
-Сбор информации на будущего жениха/невесту
-Наблюдение за подростком, установление круга общения и досуга, выявление проблем наркомании и аморального образа жизни.
-Проверка няни ребёнка
-Розыск отцов, алиментщиков
-Розыск пропавших родственников и родственников с которыми утеряна связь
-Розыск пропавших детей
-Выявление амурных аферистов и мошенников


Услуги для частных лиц

-Любая информация из МВД, ГИБДД, Налоговой, ФССП, ФМС, Банков и Сотовых операторов.
-Определение местоположения человека по мобильному или
-Информационное досье
-Установление факта слежки
-Контроль телефона
-Проверка образа жизни человека
-Проверка алиби
-Розыск пропавших людей
-Розыск должников и их имущества
-Расследование преступлений
-Взломы и архивы переписок Вконтакте, других соцсетей, почт.
-Детализации телефонных разговоров и смс
-Уничтожение компромата и негатива в интернете (Эксклюзив)
-Дискредитация личности (Эксклюзив)

Услуги для бизнеса и юридических лиц

-Выявление коммерческого шпионажа
-Проверка контрагентов и партнеров
-Конкурентная разведка
-Корпоративные расследования
-Сбор информации на юридическое лицо
-Поиск скрытых активов
-Проверка сотрудников
-Поиск контрагентов и поставщиков конкурентов


Время работы: с 10:00 до 22:00 по МСК

Контакты:
+79787094870 (Телефон, Telegram, Whatsapp, Viber)

Datum: 25.11.2018

Vložil: AshleyVaw

Titulek: Несколько фактов о Челябинске


В 1990-х и 2000-х годах целый ряд производств в городе прекратил существование из-за сложной экономической ситуации[8][10]. К концу 2010-х Челябинск имеет серьёзные экологические проблемы , в частности, почти ежедневное загрязнение воздуха, что является одной из причин оттока населения в другие регионы страны[11] . Челябинск также испытывает серьёзные трудности в хозяйственной и экономической сферах, что проявляется в деградировавших дорожной сети и общественном транспорте , а также в отсутствии городского благоустройства и архитектуры . Тем не менее, Челябинск является одним из крупнейших культурных, экономических, деловых и промышленных центров Урала, где промышленность составляет 38 % от валового муниципального продукта[12] .
[b]Озеро Смолино[/b]

В черте города Челябинска расплескала матушка-природа лазоревые воды озера Смолино, возраст которого уходит глубоко в века, а точнее колеблется в районе 3 миллионов лет. Доказательством служит найденное на берегах грузило доисторического рыбака, датированное аж 4 тысячелетием до н. э.

Datum: 19.11.2018

Vložil: Weerb

Titulek: Project on smart contract Efirica.io

Investing in cryptocurrency-profitable!

Datum: 15.11.2018

Vložil: densag

Titulek: Rolands petersons privatbank

Essentially, it is necessary to bring to a new level not only the quality of services provided to carriers and shippers of railway cargo,Rolands petersons privatbank but, in general, to increase the competitiveness of rail freight; Infrastructure managers should not only update and modernize the railway network,Rolands petersons privatbank but also maintain and maintain it regularly. This is the most important for the corridors of rail transport.Rolands petersons privatbank If the tracks are not serviced in this way, speed limits must be applied and the railway Rolands petersons privatbanklines will gradually die outRolands petersons privatbank

Datum: 14.11.2018

Vložil: sag

Titulek: Rolands petersons privatbank

The transport and logistics sectors are of particular

importance for the Latvian economy, since they have a

steady increase in GDP and provide services in almost all

other sectors of the national economy.Rolands petersons

privatbank
Despite the political Rolands petersons privatbank and

economic changes of the last decade, the impact of the

transport and logistics industry on our economy remains

high: in 2016,Rolands petersons privatbank the sector

increased value added to GDP by 9.1%. Moreover, the average

monthly gross salary is still higher than in other sectors

- in 2016 in other Rolands petersons privatbank sectors of

the economy it was 859 euros, while in the storage and

transportation sector the average gross salary is about 870

euros.Rolands petersons privatbank

Datum: 13.11.2018

Vložil: Davidjunse

Titulek: Шиномонтажные работы

Выездной мобильный шиномонтаж в Москве и МО круглосуточно!
Мегафон: +7(495)908-97-71
Мтс: +7(915)448-25-25
Хранение шин.
1. Шиномонтажные работы.
2. Снятие секреток.
3. Переобувка шин.
4. Ремонт проколов и порезов.
Выездной шиномонтаж 24 часа в Москве и МО.
Звоните!

Datum: 12.11.2018

Vložil: angelinasag

Titulek: Rolands petersons de facto

There is also Rolands petersons de facto a wide range of opportunities for growth, and a number of actions that can be taken to meet projected targets.Rolands petersons de facto There is a strong need for Rolands petersons de facto the services with high added value, the increase of the processed volumes of cargo by attracting new freight flows, high-quality Rolands petersons de facto passenger service and an introduction of modern technologies and information systems in the area of transit and logistics.Rolands petersons de facto Liepaja port has all the chances to become the second Rotterdam in the foreseeable future.Rolands petersons de facto

Datum: 12.11.2018

Vložil: Davidjunse

Titulek: Мобильный, выездной шиномонтаж в Москве круглосуточно

Выездной мобильный шиномонтаж в Москве и МО круглосуточно!
Мегафон: +7(495)908-97-71
Мтс: +7(915)448-25-25
Хранение шин.
1. Шиномонтажные работы.
2. Снятие секреток.
3. Переобувка шин.
4. Ремонт проколов и порезов.
Выездной шиномонтаж 24 часа в Москве и МО.
Звоните!

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek